Меню
Профил
Език

Политика за защита на личните данни

ПОЛИТИКА

за защита на личните данни при онлайн продажба на книги и стоки

от Pro Book („Про Филмс“ ООД)

 

С развитието на съвременните бизнес модели и информационното общество при наличие на множество изисквания и предизвикателства на бизнес средата „Про Филмс“ ООД утвърждава ясна и законосъобразна политика за обработка и защита на личните данни на физическите лица. В качеството си на администратор на лични данни дружеството прилага строги правила в съответствие със европейските и национални законови разпоредби (GDPR) и бизнес етиката.

 1. Обща информация – Основни дефиниции

„лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

 

„обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

 

„ограничаване на обработването“ означава маркиране на съхранявани лични данни с цел ограничаване на обработването им в бъдеще;

 

„профилиране“ означава всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, изразяващо се в използването на лични данни за оценяване на определени лични аспекти, свързани с физическо лице, и по-конкретно за анализиране или прогнозиране на аспекти, отнасящи се до изпълнението на професионалните задължения на това физическо лице, неговото икономическо състояние, здраве, лични предпочитания, интереси, надеждност, поведение, местоположение или движение;

 

„регистър с лични данни“ означава всеки структуриран набор от лични данни, достъпът до които се осъществява съгласно определени критерии, независимо дали е централизиран, децентрализиран или разпределен съгласно функционален или географски принцип;

 

„администратор“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни;

 

„обработващ лични данни“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора;

 

„съгласие на субекта на данните“ означава всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени;

 

"електронна търговия" по смисъла на Закона на  е предоставянето на услуги на информационното общество

 

"услуги на информационното общество" са такива услуги, включително предоставяне на търговски съобщения, които обикновено са възмездни и се предоставят от разстояние чрез използването на електронни средства след изрично изявление от страна на получателя на услугата;

 

"посетител на сайтовете, електронни и мобилни приложения" е лице, което използва електронни информационни портали и сайтове единствено и само с цел информация и не ползва услуги на информационното общество, включително покупка по електронен път.

 

„заявител на услуги“ е лице, което свободно и недвусмислено изразява желание и готовност за ползване на предлагана услуга.

 

„онлайн заявител на услуги“ е лице, което посредством електронна система или мобилно приложение свободно и недвусмислено изразява желание и готовност за ползване на предлагана услуга.

 

„електронно изявление“ е словесно изявление, представено в цифрова форма чрез общоприет стандарт за преобразуване, разчитане и представяне на информацията.

 

„титуляр на електронното изявление“ е лицето, от името на което е извършено електронното изявление.

 

 1. Предмет на обработване на лични данни

„Про Филмс“ ООД обработва лични данни на физически лица заявители/ потребители на услуга по онлайн покупка и доставка на книги. Онлайн покупката на книги е доброволен акт, чиято еквивалента алтернатива се явява покупката на книги от книжарници и разпространителски центрове (книжни борси, търговски обекти, панаирни изложения и др.), за което не се изисква идентификация на заявителя/ потребителя на услугата и не се обработват данни на физическото лице. Онлайн покупката на книги се разглежда като търговска сделка в електронна среда и притежава всички произтичащи от това характеристики и правни задължения съгласно законовите разпоредби в Република България.

 

 1. Категория лични данни, подлежащи на обработка

Във връзка с осъществяването на онлайн продажба на книги, „Про Филмс“ ООД обработва следните данни за идентификация на заявители/ потребители на услуга по онлайн покупка на книги:

 • Име и фамилия;
 • Адрес;
 • Електронен адрес;
 • Телефонен номер;
 • Системен код за плащане чрез платежна система в електронна среда, в случай на плащане чрез ePay.bg, PayPal
 • Бисквитки;
 • Плъгини, които ползваме също може да събират лични данни;

 

 1. Цел за обработване на лични данни

„Про Филмс“ ООД обработва посочените по-горе идентификационни лични данни на заявители/ потребители на услуга по онлайн покупка в рамките на осъществена онлайн търговия в книги с цел:

 • Идентифициране на заявителя на услугата във връзка с коректно изпълнение на търговската дейност и доставка на заявения продукт (книги)
 • Идентифициране на заявителя на услугата във връзка с проверка за изпълнение на задължението на заявителя за плащане на услугата, в т.ч. наложен платеж или електронно плащане.
 • Идентифициране на заявителя на услугата за осигуряване на информираност и комуникация в случаи на възникнали форсмажорни обстоятелства, възпрепятстващи предоставянето на услугата, необходимост от допълнителни уточнения по заявката и доставката.

 

 1. Принципи за обработка на лични данни

В рамките на извършваната обработка на лични данни на лицата онлайн заявители/ потребители на услугата по покупка на книги, „Про Филмс“ ООД стриктно съблюдава за:

 • Спазване на европейските и национални законови разпоредби за изпълнение на икономическата дейност по онлайн продажба при ненарушаване на правните постулати за защита на личните данни на физическите лица.
 • Добросъвестна обработка и съхранение на личните данни от страна на дружеството в качеството на администратор на лични данни при високо ниво на конфиденциалност.
 • Осигуряване на пълна, надеждна и обществено достъпна информация за политиката на дружеството по отношение на защитата на обработваните лични данни и прилаганите процедури за нейното успешно изпълнение.
 • Обработване на лични данни на лица при ясно дефинирани легитимни цели, пряко свързани с изпълнението на конкретно търговско-правно задължение, в т.ч. онлайн търговия и продажба на книги.
 • Обработка единствено на категории лични данни, пряко свързани с изпълнението на конкретно търговско-правно задължение, в т.ч. онлайн търговия и продажба на книги.
 • Актуализация на личните данни на физическите лица при необходимост и/или в изпълнение на конкретно търговско-правно задължение, в т.ч. изтриване или коригиране на неточни лични данни.
 • Обработка и съхранение на личните данни за период не по-дълъг от времето необходимо за изпълнение на целите за обработка, търговско-правните задължения, финансово-счетоводната дейност и/или спазването на законовите разпоредби и нормативни актове.
 • Въвеждане и приложение на организационни и технически мерки за защита на обработваните лични данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване, срещу случайна загуба, унищожение или увреждане.
 • Спазване на правата на лицата за защита на техните лични данни в съответствие с европейските и национални разпоредби при изпълнение на търговско-правните директиви.

 

 1. Законово основание за обработка на лични данни

„Про Филмс“ ООД обработва лични данни на заявители/ потребители на услуга по онлайн покупка на книги при изпълнение на нормативно установени права и задължения на всяка от страните, във връзка с провеждането на онлайн продажба на книги и изпълнение на услугата. В този смисъл европейските и национални директиви установяват:

 • Идентификация на лицето за осигуряване на правото му на ползване на услугата по онлайн търговия (доставка на онлайн закупени книги).
 • Идентификация на лицето за проверка на обстоятелствата по изпълнение на задължението му за плащане на услугата.
 • Идентификация на лицето за осигуряване на правото му за информираност в случаи на форсмажорни обстоятелства.

 

 1. Процедура по обработка на лични данни при онлайн покупка на книги

Условия за събиране на лични данни – „Про Филмс“ ООД събира и обработва лични данни на потребители при осъществяване на продажба на книги в електронна среда (онлайн търговия с книги). За целта заявителите/ потребителите на услугата използват електронна платформа, администрирана от фирмата и специализирана за продажба на книги, книжни изделия и стоки. При подаване на заявка за закупуване на книга, заявителят дефинира своите предпочитания по отношение на предлагано заглавие, количество на продукта, начин за получаване (адрес за доставка) и начин за плащане и доброволно въвежда лични данни (име и фамилия, адрес, електронна поща и телефон), с което потвърждава своето волеизявление (електронно изявление) в съответствие със Закона за електронната търговия и Закона за електронния документ и електронния подпис.

Условия за обработка на лични данни – В качеството си на търговско дружество и въз основа на задължението за предоставяне на услуга за покупка на стоки (книги), заявена в електронна среда, „Про Филмс“ ООД обработва предоставените лични данни от заявителя, за да:

 • Изпрати книги и/или книжни изделия на посочен от заявителя адрес, в изпълнение на своето търговско задължение;
 • Идентифицира платеца на заявената онлайн услуга и да провери валидността на направено плащане.
 • Осведоми заявителя на услугата за текущи промени и форсмажорни обстоятелства  

Условия за защита на лични данни – Защитата на личните данните на лицата заявители/ потребители на услугата по онлайн покупка на книги е дейност, която не подлежи на компромис при изпълнението. В тази връзка при комплексното събиране и обработване на лични данни „Про Филмс“ ООД използва съвременни технологии и организационни практики за защита на корпоративна и класифицирана информация.

Условия за споделяне на лични данни – С оглед спецификата и целите на дейността по онлайн продажба на книги, личните данни на заявителите/ потребителите на услуга се обработват от

 • Лица, представители на „Про Филмс“ ООД и обработващи личните данни от името на фирмата;
 • Спедиторски фирми като посредник за доставка на заявените стоки (книги), с които се споделят данни за контакт със заявителя/ потребителя на услугата (име, адрес и телефон);
 • Платежни системи и банки, при извършване на плащане с карта или еPay.bg/Paypal акаунт. Номерът на дебитната или кредитната карта на заявителя се въвежда лично от него в сигурна платежна страница на оператора, и „Про Филмс“ ООД няма достъп и не я записва в своя онлайн магазин.

 

 1. Срок за обработване и съхранение на лични данни при онлайн продажба на книги

Съхранението на лични данни за физически лица заявители/ потребители на услугата по онлайн продажба на книги от страна на „Про Филмс“ е съобразено със законовите изисквания и се подчинява на изпълнението на целите за тяхната обработка. В този смисъл дружеството съхранява събраните данни за период не по-кратък от времето необходимо за изпълнение на услугата по търговия и счетоводните разпоредби за проследимост на приходите на фирмата в качеството му на търговско дружество. С оглед на правилата за финансова и счетоводна отчетност, данните на заявителя на онлайн покупка, платена чрез специализирана електронна платежна система се съхраняват от „Про Филмс“ ООД за период от 24 месеца. След изтичане на посочения срок личните данни се изтриват, освен ако не са необходими за прилагане на законови искове и разрешаване съдебни спорове.

 

 1. Права на физическите лица, чиито лични данни се обработват при онлайн продажба на книги и стоки

Право на доброволно ползване на услугата по онлайн покупка на книги и стоки – Заявителят/ потребителят свободно и по свое желание може да заяви/ ползва услугата по закупуване на книги в електронна среда (онлайн покупка чрез специализирана софтуерна платформа). При онлайн покупката на книги заявителят/ потребителя на услугата доброволно вписва ограничен набор от свои лични данни – име и фамилия, адрес, електронна поща и телефон, които ще бъдат ползвани за неговата идентификация във връзка с предоставянето на услугата в негова полза. С този акт по заявка и плащане на услугата заявителя/ потребителят на услугата доброволно встъпва в договорно отношение с „Про Филмс“ ООД по смисъла на Закона за електронната търговия и предоставяне на услуги на информационното общество, с ясното съзнание за наличието на еквивалентна алтернатива за закупуване на книги в книжарници и други търговски обекти, при което не се изисква събиране и обработване на лични данни.

Право на информация – Заявителят/ потребителят има право да бъде осведомен относно целите, етапите, методите на обработка, мерките за защита и други особености при обработването на предоставената от него лична информация от страна на ‚Про Филмс“ ООД по повод заявена услуга по онлайн покупка на книги и стоки.

Право на корекция – Заявителят/ потребителят има право на корекция и актуализация на предоставените лични данни, при условие, че същите не предполагат извършване на измама и/ или не действат в ущърб на „Про Филмс“ ООД в качеството му на търговец и доставчик на услуги.

Право на възражение – Заявителят/ потребителят на услуга по онлайн покупка има право да възрази срещу обработката на негови лични данни за цели, различни от първоначално обявените от администратора на лични данни. Настоящото право е валидно и във връзка със споделянето на неговите лични данни с трети страни и лица, неоторизирани за тяхната обработка и фокусирани върху цели, различни от първоначално обявените от администратора на лични данни.

Право на изтриване – Заявителят/ потребителят на услуга по онлайн покупка има право да поиска изтриване на свързаните с него лични данни без ненужно забавяне в случай, че личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани и е изтекъл периодът на тяхното законосъобразно съхранение; личните данни са обработвани с други цели и методи, различни от първоначално обявените от администратора; личните данни са били обработвани незаконосъобразно.

Право на ограничаване на обработването – Заявителят/ потребителят на услуга по онлайн покупка има право да поиска ограничаване на обработването на неговите лични данни при условие, че:

 • точността на личните данни се оспорва от заявителя на данните, за срок, който позволява на администратора да провери точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но заявителят на данните не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;
 • администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът на данните ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • заявителят на данните е възразил срещу обработването и е в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите на субекта на данните.

 

 1. Полезна информация

Настоящата политика за защита на личните данни на „Про Филмс“ ООД е разработена в съответствие с европейските и национални законово разпоредби за защита на личните данни и търговско-правни отношения. Тя е фокусирана върху същността и характеристиките на обработването на лични данни за идентификация на заявители на услуга по онлайн продажба на книги и стоки при предоставена алтернатива за тяхното закупуване, без необходимост от идентификация. Всички описани в настоящия документ условия и процедури влизат в сила и се счита за приложими от 25 май 2018г.

 

„Про Филмс“ ООД

ЕИК 131355676

Седалище и адрес на управление: София, ж.к. Младост 3, бул. Александър Малинов №57А

Адрес за кореспонденция: София, ж.к. Младост 3, бул. Александър Малинов №57А

Телефон: 0899 77 77 64

E-mail: office@profilms.bg